Maturita

 

Model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

ROK

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

 

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura (DT, PP, Ú)

2. cizí jazyk (DT, PP, Ú) nebo matematika (DT)

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský.  Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit.

Profilová část na EL a OA SOVA, o. p. s.

Skládá se:

  • ze 3 povinných zkoušek: ekonomika (ústní zkouška), účetnictví (ústní zkouška), praktická maturitní zkouška (praktická zkouška z účetnictví, obhajoba maturitní práce),
  • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky (matematika, druhý cizí jazyk, občanský a společenskovědní základ).

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu (příslušné části zkoušky),  z něhož neuspěl.

 Důležité termíny

Organizace maturitních zkoušek – termíny - některé termíny budou v průběhu školního roku upřesněny

 Důležité informace najdete na      https://maturita.cermat.cz/

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce  https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ_edit.pdf

řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 2. prosince pro jarní zkušební období;
  • 25. června pro podzimní zkušební období.

Maturitní zpravodaj   https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-zpravodaj

Maturitní kalendář 2020    https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

další informace na maturitní nástěnce a na  V:\MATURITA\2019-2020

Písemná část společné MZ -   

Praktická maturitní zkouška

Ústní maturitní zkoušky

Informace k ústním maturitním zkouškám

Výsledky DT -

Výsledky PP - CERMAT sdělí škole před konáním ústních zkoušek. Ředitel výsledek sdělí bezprostředně žákům.

Informace pro maturanty spojené s předáváním závěrečných dokumentů

Slavnostní předání vysvědčení maturantům

Minimaturity -

Formuláře a ostatní informace o maturitě ke stažení

Školní seznam literárních děl + Vzor pro vyplnění seznamu děl žáka

Jak napsat maturitní práci

Povolené pomůcky k maturitní zkoušce

Formulář na posudek k maturitní práci- vedoucí

Formulář na posudek k maturitní práci- oponent

Informace od CERMATu

Aktuální informace naleznete na www.novamaturita.cz

Jednotné schéma písemných zkoušek - www.novamaturita.cz

Model maturitní zkoušky       https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

 

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce – https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

Okruhy témat k maturitní zkoušce

Okruhy ANJ

Okruhy NEJ

Okruhy UCE

Okruhy EKO

Okruhy MAT

Okruhy OSPV

Okruhy PRAKT UCE