Klasifikační řád

Základní informace

 • Klasifikace se řídí platnými zákony, vyhláškami a směrnicemi MŠMT pro hodnocení žáků dálkového studia středních škol a učebním plánem dálkového studia.
 •  Pravidelné konzultační hodiny jsou zpravidla vždy v úterý, výjimečně jiný den v týdnu podle rozpisu hodin pro příslušné pololetí, není-li stanoveno ředitelem jinak.
 •  Každý vyučující dálkového studia je povinen seznámit žáky s pravidly hodnocení, podmínkami a formou pro splnění zkoušky.
 •  Zkouškové období je stanoveno na měsíc leden za 1. pololetí a na měsíc červen za 2. pololetí. Pro maturitní ročník je zkouškové období 2. pololetí stanoveno zpravidla na měsíc květen.
 • Vyučující stanoví závazné termíny zkoušek, popřípadě se dohodnou žáci individuálně s vyučujícím na závazném termínu zkoušky v řádném zkouškovém období
 •  Vyučující vede přesnou klasifikaci žáků dálkového studia, známky ze zkoušek zapisuje do studijních průkazů a do klasifikačního protokolu pro příslušný termín a odevzdá ho po skončení zkouškového období zástupkyni ředitelky školy.
 •  Nedostaví-li se žák dálkového studia na příslušný termín zkoušky, omluví se zkoušejícímu profesorovi předložením dokladu o pracovní neschopnosti.
 •  Pokud se žák nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy, je na příslušný termín zkoušky klasifikován známou „nedostatečný“.
 •  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června
 •  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 •  Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 •  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
 •  Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů.
 •  Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
 •  Žák je povinen plnit podmínky „Smlouvy o zabezpečení výuky žáka“, v případě, že neplní závazky vůči škole, je škola oprávněna odstoupit od smlouvy.

 Hodnocení a klasifikace žáků

 • Klasifikace žáků je vyjádřena klasifikačními stupni.
 • Klasifikace žáků dálkového studia probíhá formou klasifikovaných zkoušek vždy na konci pololetí podle stanoveného rozpisu.
 • Zkoušky probíhají formou ústní, praktickou nebo písemnou. Formu zkoušky určuje vyučující předmětu.
 • Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatečný
  • 5 – nedostatečný

V Neratovicích dne 1. 8. 2011

Mgr. Lenka Vybíralová

ředitelka