Dálkové studium

Základní informace

Třídní učitel Ing. Antonín Kletečka, ředitelka školy  Ing. Ivana Kletečková, zástupce ředitele školy pro pedagogické záležitosti Mgr. Lenka Vybíralová.

 1. Kontakt – 315 682 065, info@soaneratovice.czwww.soaneratovice.cz,
 2. Třídní učitel seznámí žáky s klasifikačním řádem školy, každý vyučující seznámí žáky se svými pravidly hodnocení a s tématickým plánem svého předmětu.
 3. Konzultace dálkového studia proběhnou vždy v úterý dle rozvrhu zveřejněného na webových stránkách školy a na nástěnkách školy, případné informace na sekretariátu školy.
 4. Zákaz parkování před školou
 5. Zákaz kouření v budově školy a jejím okolí
 6. Po skončení konzultací vždy proběhne řádné zkouškové období ve kterém mají povinnost skládat žáci zkoušky.
 7. Vyučující stanoví závazné termíny zkoušek, popřípadě se dohodnou žáci individuálně s vyučujícím na termínu zkoušky v řádném zkouškovém období.
 8. Pokud se žák nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy, je na příslušný termín zkoušky klasifikován známou „nedostatečný“.
 9. Složení zkoušky potvrdí svým podpisem do zkouškového protokolu vyučující i žák, a žák si známku nechá potvrdit do studijního průkazu.
 10. Student je povinen plnit podmínky „Smlouvy o zabezpečení výuky“, v případě, že je neplní (povinné platby, ……) je škola oprávněna odstoupit od smlouvy. V odůvodněných případech je možno úhrady provádět dle splátkového kalendáře.

 

Z klasifikačního řádu DS

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 3. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
 5. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.
 6. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.