Pro žáky

Práva a povinnosti žáků

Každý žák vstupuje se školou do určitého právního vztahu, z kterého mu plynou nejenom práva (například právo na vzdělání), ale také povinnosti (být připraven na hodinu).
Tento vztah je tedy reciproký, neboli oboustranný. Pokud žák něco vyžaduje (vzdělání) od školy, tak i on musí vyvinout nějaké úsilí, aby onoho požadavku dosáhl a musí být připraven, že škola bude na oplátku vyžadovat něco od něho.

Z tohoto vztahu také samozřejmě vyplývají tresty a odměny. Pokud bude žák podávat dobré výsledky a svědomitě plnit úkoly zadané učiteli, tak může očekávat odměnu ve formě stipendia. Na druhou stranu, pokud tyto své povinnosti plnit nebude, tak samozřejmě následuje trest.

Ke stanovení těchto práv a povinností slouží školní řád, se kterým musí být každý žák prokazatelně obeznámen. Protože jak praví české přísloví: “Neznalost zákona neomlouvá”.

Školní řád- stručná verze

Žáci mají právo

 • na vzdělávání,
 • být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 • přizvat do vyučování svého zákonného zástupce,
 • na zapůjčení studijních materiálů a na pronájem učebních pomůcek, které má škola  k dispozici,
 • na respektování soukromí,
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 • vyjádřit svůj názor vhodným způsobem a být vyslyšen,
 • na konání komisionálního přezkoušení, požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka vedení školy z důvodů pochybností o správnosti hodnocení, komisionálně přezkoušen může být v příslušném pololetí z daného předmětu pouze jednou, komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni pouze jednu.

Školní řád – pdf

Studijní povinnosti žáků

 • být náležitě připraven
 • nosit do výuky školní pomůcky podle pokynů vyučujících,
 • dělat domácí úkoly nebo domácí přípravu dle pokynů jednotlivých vyučujících,
 • dodržovat termíny odevzdání zadané práce.

Je zakázáno 

 • vykonávat činnosti, které by mohly ohrozit zdraví, bezpečnost nebo by mohly být příčinou jiných škod,
 • používat v hodině mobilní telefon, nestanoví-li vyučující jinak,
 • používat otevřeného ohně a jakýchkoli osobních elektrických spotřebičů.

 

Docházka 

 • Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, podle stanoveného rozvrhu hodin se zúčastňovat vyučování ve všech povinných (i nepovinných) předmětech.
 • Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující příslušné hodiny. Žák předem informuje i třídního učitele.
 • Třídní učitel uvolňuje žáka na dobu nejvýše tří dnů na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Na dobu delší než tři dny uvolňuje žáky pouze ředitel, v její nepřítomnosti zástupce ředitele. K písemné žádosti žáka nebo k žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka o uvolnění se v tomto případě předem vyjádří třídní učitel.
 • Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
 • Nepřítomnost ve škole omlouvá žáka neprodleně po příchodu do školy písemně třídnímu učiteli ve studijním průkazu (poř. i-škola).
 • Pokud žák svou absenci řádně neomluví do pěti vyučovacích dnů po návratu do školy, je absence považována za neomluvenou se všemi důsledky.
 • Žák nesmí bez dovolení třídního učitele, vyučujícího dané hodiny nebo člena vedení školy odejít z vyučování. V případě nedovoleného odchodu je absence považována za neomluvenou.
 • V případě absence z jiných než zdravotních důvodů (rodinné akce, rekreace, sportovní reprezentace apod.), je třeba předem požádat školu písemně o souhlas.
 • Po žákovi, jehož absence z některého předmětu přesáhne 25% vyučovacích hodin za dané pololetí, může vyučující daného předmětu, z důvodů zajištění kvality výuky, vyžadovat pololetní přezkoušení. To proběhne formou  mimořádné předmětové zkoušky v termínu do klasifikační porady daného pololetí, případně v pozdějším termínu vyhlášeném školou.
 • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

Sankce

 • Za soustavné neplnění studijních povinností, případně porušování školního řádu postupují sankce v následujícím pořadí:
  1. napomenutí třídního učitele,
  2. důtka třídního učitele,
  3. důtka ředitele školy.
 • Podmínečným vyloučením až na dobu jednoho roku, resp. vyloučením ze studia se trestají zejména případy zvláště závažné přečiny vůči školnímu řádu.

Motivace 

 • Ředitel může udělit pochvalu za: dlouhodobou úspěšnou práci, reprezentaci školy, úspěch v soutěži, mimořádný projev školní nebo občanské iniciativy, statečný čin. Součástí pochvaly může být mimořádná finanční odměna.
 • Třídní učitel může udělit pochvalu  za: školní iniciativu, za úspěšnou práci.
 • Žáci mohou získat prospěchové stipendium – dle platného Stipendijního řádu.

Časový režim dne 

Začátek vyučování: 8.00 hodin – konec vyučování: 16.55 hodin 

 1. 8.00    -   8.45
 2. 8.50    -   9.35
 3. 9:55    – 10.40
 4. 10.45  – 11.30
 5. 11.35  – 12.20
 6. 12.55  – 13.35
 7. 13.40  – 14.25
 8. 14.30  – 15.15
 9. 15.20  – 16.05
 10. 16:10  – 16:55