Historie školy

Je čas, po téměř dvaceti letech, ohlédnout se za minulostí a připomenout si stručně historii školy.

Obchodní akademie v Neratovicích byla založena v roce 1993.

Navázali jsme na tradici obchodní akademie, která trvala v okrese Mělník od roku 1884/85 do roku 1954.
„Nejstarší mělnickou školou, převyšující obor vzdělání školy obecné a měšťanské, jest Veřejná obchodní škola na Mělníce. …jest z prvních škol tohoto druhu, měla však těžší, tvrdší vývojové cesty než její družky v jiných městech“ (zdroj: archiv města Mělník). (Později nazvaná obchodní akademie)

Vznik Obchodním akademie předcházely velké sny a plány, které se začaly uskutečňovat za podpory ředitele Školského úřadu, starosty a zastupitelů města Neratovice, ředitele Spolany, ředitele základní školy v Neratovicích, úřednic města Neratovice, a později nastoupivších učitelů a rodičů žáků.

Již v začátku existence tohoto podniku bylo zřejmé, že idea zřízení obchodní akademie v okrese Mělník se naplní. Učitelé, kteří se do školy hlásili, pracovali bez ohledu na svůj profit. Zřídili jsme školu rodinného typu, kde studenti a rodiče byli naši spolupracovníci.

Město nám pronajalo budovu, kterou jsme upravili, aby vyhovovala výuce na střední škole a prozatímním hygienickým podmínkám. Na zvelebování prostředí se podíleli všichni výše jmenovaní, buď fyzicky, duševně, nebo jako poradci, atd. Zpětně se dá říci, že to byla tvůrčí, příjemná a smysluplná práce.

Zahájili jsme výuku obory:

Obchodní akademie, čtyřleté denní studium.

Obchodní škola, dvouleté studium pro studenty, kteří z důvodů svých vlastních, chtěli ukončit studium dříve než za čtyři roky.

Dalšími aktivitami byly Kurzy účetnictví pro veřejnost a v odpoledních hodinách přístup veřejnosti na Internet. Také byla zřízena poradenská činnost pro veřejnost (vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání). Zajímali jsme se také o životní prostředí, o ekologii, ke kterému byl každý rok organizován seminář s odborníky z praxe.

Výuka dvou světových jazyků angličtiny a němčiny zajišťovala absolventům uplatnění v mnoha zaměstnáních. Později byla výuka rozšířena o francouzský jazyk.
Důležitý úkol, který jsme si předsevzali, byl a je, že praxe je neoddělitelnou součástí výuky.  V prvních pěti letech nebyla praxe součástí vzdělávání v obchodních akademiích. Tento cíl se naplňoval v podnicích a organizacích, s kterými stále spolupracujeme. K praktickému uplatnění přispívá i výuka fiktivních firem. Ekonomické znalosti jsou pro absolventy jistotou, že najdou uplatnění v kterémkoliv odvětví, což je potvrzeno skutečností.

V r 1998 se otevírá dálkové studium Podnikání, které umožňuje zaměstnaným  doplnění vzdělání maturitní zkouškou a pokračování ve studiu.  U mnoha absolventů tomu tak bylo a je.

Učitelé umožňují studentům získávat certifikáty z psaní na klávesnici i certifikáty z cizích jazyků . Důležité jsou a byly zájezdy, výměnné pobyty studentů na základě projektů, které učitelé realizovali v České republice i v zahraničí.

Během studia mají studenti možnost využívat počítače, internet, všechny prostory ve škole i v okolí. V letních měsících je možné přizpůsobit výuku na dvou velkých zahradách.

Další z neméně důležitých snů a plánů pro nás bylo: připravit studenty do života. Slušné vystupování, vzorné chování a získané vzdělání musely být vizitkou absolventa naší školy.

Za téměř 20 let od nás odešly stovky absolventů. Většinou se studenti uplatnili v oboru, dosáhli tituly Bc, Ing, Mgr., atd. Někteří z nich našli uplatnění v zahraničí.

Několik absolventů spolupracovalo se školou a s některými spolupráce trvá. Občané říkají:: „Všude, kam vejdeš, potkáš absolventa z obchodky“. Obsazují důležité pozice v regionu.  V bankovních domech, v cestovních kancelářích, jako podnikatelé, setkáváme se s nimi na úřadech, ve školách jako učitelé, atd.

V dubnu 2012 (24.4. 2012) byl otevřen obor Ekonomické lyceum a došlo k přejmenování školy na Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s.

Máme ještě mnoho neuskutečněných snů a plánů, které jsou na pořadu dne. Chtěli jsme navázat na tradici obchodní akademie, která byla přerušena v r. 1954 a jejíž absolventi ve svém oboru vynikali.

Mělnická obchodní škola vyslala do praktického života do konce r. 1934/35 nespočet absolventů…. Může se hrdě podívati po té armádě svých odchovanců, mezi nimiž jsou i vysocí úředníci státu, samosprávy, peněžních ústavů, pojišťoven, ředitelé továren, průmyslníci, majitelé dolů, generálové a vysocí důstojníci, statkáři a úředníci velkostatků, dobře situovaní obchodníci, atd…“ (zdroj: archiv města Mělník).
Za všechny mohu jmenovat např.: Prof. Ing. Vladimír Líbal, děkan Vysoké školy ekonomické, který byl také absolventem OA Mělník.
Zakladatelka a ředitelka Obchodní akademie Ing. Hana Kletečková, vedla školu od r. 1993 do r. 2011.

V roce 2010 proběhla fúze sloučením a majitelem se stala Němcova selská mlékárna, spol. s r.o.

V Neratovicích

Ing. Hana Kletečková