Info o škole

Základní informace

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice je školou ekonomického zaměření s moderními metodami výuky, rodinným prostředím a s individuálním přístupem k žákům. Velmi dobře se rozvinula spolupráce s městem, které nám poskytuje prostředky na rozvoj a modernizaci školy.

Školu založila v roce 1993 Ing. Hana Kletečková (historie). V roce 2010 došlo ke změně zřizovatele. Novým zřizovatelem školy se stala Němcova selská mlékárna Radonice, spol. s  r. o.v čele s jednatelkou Ing. Hanou Němcovou, dcerou zakladatelky.

Pedagogický sbor je plně odborně a pedagogicky kvalifikován. Všichni vyučující se průběžně účastní odborných školení, takže si neustále zvyšují kvalifikaci ve svých oborech, průběžně modernizují pomůcky a výukové materiály.

Škola disponuje moderním vybavením, využíváme e-learning, elektronický systém zadávání známek na internet. Z odborných předmětů klademe důraz na ekonomiku a účetnictví (maturitní předměty).

Žáci si od třetího ročníku volí ze dvou zaměření:  Cestovní ruch a Výpočetní technika.
Předmět Cestovní ruch připravuje žáky na pozice delegátů, průvodců a pracovníků cestovních agentur a kanceláří. V předmětu Informatika se žáci seznámí s možnostmi využití SW a HW v praxi (kancelářský software, ekonomické, účetní, řídicí systémy).

Pro zájemce o studium na vysokých školách posilujeme výuku angličtiny, matematiky a společenských věd.

V rámci povinné studentské praxe spolupracujeme s regionálními organizacemi, podniky a podnikateli.

V průběhu studia provádíme kontrolu vzdělanosti testováním SCIO a připravujeme žáky na státní maturitní zkoušku.

Výuka jazyků na naší škole je zaměřena nejen na zvládnutí státních maturit, ale i na skutečné komunikativní dovednosti. Zúčastňujeme se mezinárodního projektu AISEC, který zprostředkovává výměny žáků. Jedním z jeho cílů je prohloubení komunikace v angličtině a podpora multikulturního povědomí žáků.

Žáci mohou získat certifikáty znalosti jazyků FCE,  CEF, TOEFL, CEFLA, DELF, státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. V rámci výuky nabízíme možnost autoškoly za zvýhodněné ceny.

Do Neratovic je z okolních oblastí dobré vlakové i autobusové spojení. Při tvorbě rozvrhů přihlížíme k jízdním řádům, abychom minimalizovali  časové prostoje žáků.

Stipendium

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium může ředitel školy přiznat od druhého pololetí prvního roku vzdělávání žáka na Obchodní akademii SOVA, o. p. s. a to pouze žákům, kteří:

 • v rozhodném pololetí nebyli z žádného předmětu hodnoceni hůře než stupněm dobrým,
 • v rozhodném pololetí byli klasifikováni ze všech předmětů,
 • nebyla jim v rozhodném pololetí udělena důtka ředitelky školy, podmínečné vyloučení, vyloučení nebo 2 z chování,
 • nekonali opravnou zkoušku, s výjimkou zkoušky v náhradním termínu ze závažných zdravotních důvodů,
 • v rozhodném pololetí neopakují ročník,
 • mají v rozhodném pololetí průměrný prospěch lepší než 2/3 třídy a není horší než 2,00.

Mimořádné stipendium

Mimořádné jednorázové stipendium může ředitelka školy přiznat od druhého pololetí prvního roku vzdělávání v těchto případech:

 • za úspěšnou vynikající reprezentaci Obchodní akademie SOVA, o.p.s. (soutěže, olympiády,…),
 • za výrazné studijní úsilí a zlepšení studijních výsledků,
 • v jiných případech hodných zvláštního zřetele.
  Stipendijní řád (pdf)

Poplatky za studium

Denní studium

 • 3.000,– Kč na pololetí pro žáky nastupující ve školním roce 2011/2012 a později.

Poplatek je určen na dorovnání částky, o kterou dostávají soukromé školy nižší příspěvek než školy státní.

Dálkové studium

 • 9.000,– Kč na pololetí.
Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz